QCEA’s governing body, the General Assembly, met in Brussels on 5 and 6 October 2018. This statement was agreed at the end of their meeting. [English followed by Dutch and Danish]

Epistle QCEA 5-6th October

To all Friends everywhere,

“We are the suit-wearing Quakers who represent a radical activist movement speaking to other suit wearers”. This description (by our Director) of the work, sums up the compromises and challenges of the peacebuilding and human rights programmes undertaken by staff and volunteers at Quaker Council for European Affairs (QCEA).

We gathered as the General Assembly of QCEA at Quaker House Brussels from 5th to 6th October 2018. Around the table were representatives from 13 Quaker organisations, who embody the breadth of Quakerism across Europe. As always, throughout the meeting we were reminded of the strength and depth of the work being done by QCEA on behalf of Quakers, and all of us on the General Assembly thank the staff and volunteers for their work and the impact that work is having.

The work of QCEA is distinctively Quaker in nature and gains support from a diverse range of Quaker groups and Yearly Meetings across Europe.

Activities such as quiet diplomacy bring people together for off the record meetings, usually over a meal. This can involve working with unusual actors in a way that expresses our core values and allows people who would not usually speak to each other to do so in a safe, honest space. We have heard of good feedback on the Building Peace Together resource, which is now available in French, Russian, and Arabic, in addition to English. The challenge now is to help this resource to find its home in different contexts, for example, to universities with an international relations focus. Personal contact is vital in getting the message, as well as the resource itself, to be taken up.

In the work the team often need to need to explain what Quaker values and testimonies are. This is not just work for staff, but for Quakers across Europe, allowing Quaker groups to do the radical work in European institutions. Every Quaker in Europe has that responsibility; to talk about the work, values and testimonies of Quakers and to relate Quaker testimonies to a specific political and social context. We gain nothing by hiding our light from the world.

We value peace in our own communities, but aware how fragile peace is, especially in a European context, with the rise of populism and the increased far-right presence, with widespread speech that dehumanises, incites hatred, and calls for violence, negotiations over the EU budget which might mean less funding for peacebuilding, and of course the exit of the UK from the European Union.

We have been reminded of the power of prayer in centring our work, and that working toward peace is an incremental process of approximation.

As we approach the fortieth anniversary of the establishment of QCEA in 2019, we have reflected on the long-term nature of its work. Quaker work often achieves its impact by working consistently on the same issues over a long period of time. QCEA is no different: we were reminded that current work on anti-migrant political discourse builds on work going back to 1986. The effects of QCEA’s work may not be seen for generations, and is often not easy to neatly parcel up.

The nature of this kind of work presents funding challenges. Increasingly, grant funding from institutions focuses on short term impact. At present QCEA’s long term funding is not secure. We have discerned a bold and ambitious programme of work that involves spending down our current reserves. At present levels of funding, we have 18 months to secure funds to make the current programme of work sustainable. We see securing this funding as a minimum, and would like to see an increase in staffing to optimal levels.

We look to individual Quakers and yearly meetings across Europe to provide and increase the sustained funding which will enable this long-term focus. Plans are underway for events and fundraising efforts to celebrate QCEA’s 40th Anniversary.

Although many of us are sad, heartbroken, or despondent about the possible departure of the UK from the European Union, we continue to think that the emotional, financial and spiritual support for Quaker work at the European level is vital to faith in action. QCEA takes the shared concern and discernment of European Friends to construct a programme of work that advances Quaker values towards a more peaceful and just world. Although it is tempting to think of the political sphere as a collection of large-scale institutions — such as the European Parliament — in reality political institutions rely on small-scale, human-to-human, face-to-face interactions. It is at that level that QCEA aims to have impact.

We are reminded of the words of Rufus Jones writing to Violet Holdsworth in the lead up to the second world war “I pin my hopes to quiet processes and small circles, in which vital and transforming events take place.” (Quaker Faith and Practice of Britain Yearly Meeting 24.56).

In and on behalf of QCEA General Assembly

Oliver Robertson, Clerk

 

Zendbrief QCEA 5-6 oktober

Aan alle Vrienden overal,

“Wij zijn de kostuum-dragende Quakers die met andere kostuum-dragers spreken namens een beweging van radicale activisten. Deze beschrijving door directeur Andrew Lane somt de compromissen en uitdagingen op in het vredesopbouw- en mensenrechten werk van het QCEA team (Quaker Council for European Affairs)

We kwamen als Algemene Vergadering van QCEA bijeen op 5-6 oktober 2018 in Quaker House Brussels. Aan tafel zaten Quaker vertegenwoordigers uit 11 Europese landen die de omvang van het quakerisme in Europa belichamen. Zoals altijd werden we gedurende de hele vergadering bewust van de kracht en diepgang van het werk, dat door QCEA namens Quakers wordt gedaan en wij allen op de Algemene Vergadering danken staf en vrijwilligers voor hun werk en de impact die dit werk heeft.

Het werk van QCEA is typisch quakers van aard en krijgt steun van een verscheidenheid aan jaarvergaderingen en quaker-groepen in heel Europa.

Activiteiten zoals stille diplomatie brengen mensen bijeen voor off-the-record vergaderingen, meestal tijdens een maaltijd. Dit betekent soms werken met ongebruikelijke spelers op een wijze die onze kernwaarden tot uitdrukking brengt en die mensen, die normaliter niet met elkaar praten, in staat stelt om dit op een veilige, eerlijke plek te doen. We hebben de goede feedback vernomen over de publicatie van ‘Building Peace Together’, die behalve in het Engels nu ook beschikbaar is in het Frans, Russisch en Arabisch. Nu is de uitdaging te helpen dat dit materiaal binnen verschillende contexten haar thuis vindt, bijvoorbeeld bij universiteiten met een focus op internationale betrekkingen. Persoonlijk contact is van vitaal belang om de boodschap, evenals de publicatie zelf, aansluiting te laten vinden.

In het werk moet het team vaak uitleggen wat quaker-waardes en -getuigenissen zijn. Dit is niet slechts werk voor het team, maar voor Quakers in heel Europa, opdat quaker-groepen het radicale werk in Europese instellingen kunnen doen. Elke Quaker in Europa heeft die verantwoordelijkheid; om te praten over het werk, de waarden en getuigenissen van Quakers en die getuigenissen te relateren aan een specifieke politieke en sociale context. We bereiken niets door ons licht te verbergen voor de wereld.

We hechten waarde aan vrede in onze eigen gemeenschappen, maar beseffen ook hoe fragiel de vrede is, vooral in een Europese context, met de opkomst van populisme en de toegenomen extreemrechtse aanwezigheid, met wijdverspreid taalgebruik dat ontmenselijkt, aanzet tot haat en oproept tot geweld, met de onderhandelingen over de EU-begroting die misschien minder middelen voor vredesopbouw zal krijgen, en natuurlijk de exit van het VK uit de Europese Unie.

We werden herinnerd aan de kracht van gebed bij het afstemmen op ons werk, en dat werken aan vrede geleidelijk naar zijn doel toewerkt.

Naar aanleiding van QCEA’s veertigste verjaardag in 2019, hebben we nagedacht over het langetermijnkarakter van het werk. Quaker-werk bereikt vaak zijn impact door consequent gedurende een lange periode te werken aan dezelfde problemen. Bij QCEA net zo: we werden eraan herinnerd dat het huidige werk aan de anti-migranten richting van het politieke vertoog voortbouwt op QCEA-werk dat teruggaat tot 1986. De effecten van QCEA’s werk blijven mogelijk generaties lang niet zichtbaar en het is ook moeilijk dit werk netjes te traceren.

De aard van dit werk geeft financiële uitdagingen. Steeds meer subsidies van instellingen richten zich op de korte termijn impact. De lange termijn financiering van QCEA is op dit moment niet veilig. We hebben een gedurfd en ambitieus werkprogramma, waarin onze huidige reserves worden opgegeten. Op dit moment hebben we nog 18 maanden om fondsen te werven om het huidige werkprogramma duurzaam te maken. We zien het veiligstellen van deze financiering als een minimum, en zouden liever zien dat het personeelsbestand toeneemt tot een optimaal niveau.

We hopen op individuele Quakers en jaarvergaderingen in heel Europa om de duurzame financiering die deze lange termijn focus mogelijk maakt, te bieden en te verhogen. Plannen voor evenementen en fondswerving inspanningen worden gemaakt om het veertigjarig bestaan ​​van QCEA te vieren.

Hoewel velen van ons verdrietig, diep bedroefd of moedeloos zijn over het mogelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, blijven we van mening dat de emotionele, financiële en spirituele steun voor Quaker-werk op Europees niveau van vitaal belang is voor geloof in actie. QCEA neemt de gedeelde concerns en “discernments” van Europese Vrienden over, om een ​​werkprogramma samen te stellen dat Quaker-waarden promoot naar een vreedzamer en rechtvaardiger wereld. Hoewel het verleidelijk is om het politieke werkterrein te zien als een verzameling van grootschalige instellingen – zoals het Europees Parlement – zijn de politieke instellingen in werkelijkheid afhankelijk van kleinschalige persoonlijke interacties van mens tot mens. Het is op dát niveau dat QCEA impact nastreeft.

We worden herinnerd aan de woorden van Rufus Jones die n de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog aan Violet Holdsworth schreef: “Ik vestig mijn hoop op stille processen en kleine kringen, waarin vitale en transformerende gebeurtenissen plaatsvinden.” (Quaker Faith and Practice van de Engelse jaarvergadering 24.56).

 

Epistel fra QCEA s Generalforsamling 5-6 Oktober 2018

Til alle Venner allevegne,

”Vi er kvækerne i jakkesæt som repræsenterer en radikal aktivist-bevægelse, der taler til andre i Jakkesæt”. Denne beskrivelse fra lederen af arbejdet opsummerer de kompromiser og udfordringer i fredsarbejds- og menneskerettighedsprogrammer som stab og frivillige hjælpere ved Kvækerrådet for Europæiske Anlig-gender (QCEA) påtager sig.

Vi mødtes som Generalforsamling i Quaker House i Bruxelles 5.-6.oktober 2018. Rundt om bordet sad re-præsentanter fra 13i kvækerorganisationer , som udgør bredden af kvækerdommen ud over Europa. Som altid blev vi igennem mødet mindet om styrken og dybden i QCEAs arbejde på vegne af kvækerne, og alle vi i Generalforsamlingen takker staben og de frivillige for deres arbejde og det aftryk, som dette arbejde sætter.

QCEAs arbejde er tydeligt kvæker af natur, og det opnår støtte fra en bred række af kvækergrupper og 11 årsmøder ud over Europa.

Aktiviteter såsom stille diplomati bringer folk sammen til uformelle møder, sædvanligvis over et måltid. Dette kan omfatte at arbejde sammen med usædvanlige aktører på en måde som udtrykker vores inderste værdier, og som tillader mennesker som normalt ikke ville tale sammen, at gøre det i et sikkert, pålideligt rum. Vi har hørt om gode svar på håndbogen Building Peace Together, som nu fås på fransk, russisk og arabisk, foruden engelsk. Udfordringen nu består i at hjælpe denne håndbog til at finde et hjem i forskellige sammenhænge, for eks. i universiteter med sigte på internationale relationer. Personlig kontakt er væsentlig for at få budskabet, såvel som selve dets kilde, til behandling.

Under arbejdet får holdet ofte behov for at forklare, hvad kvækerværdier og-kvækervidnesbyrd er. Det er ikke alene arbejde for staben, men for kvækere ud over Europa, som kan tillade kvækergrupper at udføre der radikale arbejde i europæiske institutioner. Enhver kvæker i Europa har dette ansvar: at tale om kvæ-kernes arbejde, værdier og vidnesbyrd, og at sætte kvækervidnesbyrd ind i en særlig politisk og social sammenhæng. Vi vinder ikke noget ved at skjule vort lys for Verden. Vi værdsætter fred i vore egne samfund, men er klare over hvor skrøbelig freden er, særlig i europæisk sammenhæng, med opståen af populisme og den voksende ekstreme højrefløj med udbredt tale som umenneskeliggør, tilskynder til had og opmuntrer til vold, forhandlinger om EU-budgettet som vil kunne betyde mindre finansiel større til fredsarbejde, og selvfølgelig Storbritanniens udtræden af den Europæiske Union.

Vi er blevet mindet om bønnens kraft til at samle vort arbejde, og at det at arbejde for fred er en trinvis voksende tilnærmelsesproces.

Nu da vi i 2019 nærmer os det 40. år for oprettelsen af QCEA har vi overvejet arbejdets langsigtede natur. Kvækerarbejde opnår ofte sin virkning ved uafbrudt at virke for de samme sager over tid. QCEA har det ikke anderledes : vi blev mindet om, at det nutidige arbejde med anti-migrant politiske udtalelser bygger på arbejde der begyndte i 1980. Virkninger af QCEAs arbejde kan måske ikke ses i generationer, og det er ofte ikke nemt at pakke pænt ind.

Sådan et arbejde rejser krav om finansiering. I stigende grad drejer tildelinger fra institutioner sig om kortfristet indsats. For tiden er QCEAs langfristede finansiering ikke sikret. Vi har udtænkt et dristigt og ambitiøst arbejdsprogram som indbefatter at gribe dybt i vore reserver. Med det nuværende niveau har vi 1½ år til at sikre os fondsmidler til at gøre vores løbende program funktionsdygtigt. Vi sigter mod denne sum som et minimum og ville gerne opnå en forøgelse af personalet til optimal størrelse.

Vi henvender os til enkelte kvækere og årsmøder ud over Europa for at skaffe og forøge den nødvendige støtte, som vil muliggøre dette langfristede sigte. Vi lægger planer for begivenheder og finansieringstiltag tll at fejre QCEAs 40.fødselsdag.

Selvom mange af os er triste, nedslåede eller fortvivlede over Storbritanniens mulige afsked fra EU, mener vi stadig, at den følelsesbårne, finansielle og åndelige støtte til kvækerarbejde på europæisk grund er afgørende for tro i handling. QCEA griber de fælles anliggender og tanker blandt europæiske kvækerefor at skabe et arbejdsprogram som fører kvækerværdier hen imod en mere fredelig og retfærdig verden. Selvom det er fristende at forestille sig den politiske verden som en samling af storstilede institutioner – såsom Europaparlamentet – så hviler politiske institutioner i virkeligheden på mindre, menneskeligt, ansigt-til-ansigt samvirke. Det er på dette niveau, QCEA tilsigter at virke.

Vi bliver mindet om Rufus Jones’ svar til Violet Holdsworth under optakten til Anden Verdenskrig: ”Jegsætter mit håb til stilfærdige forehavender og små kredse, i hvilke vitale og nyskabende ting finder sted”(Quaker Faith and Practice of Britain Yearly Meeting 24.56)

Underskrevet i og på vegne af QCEAs Generalforsamling

Oliver Robertson

Clerk

 

 

 

i